centar za reciklažu elektroničkog otpada

072 606 062Cijena poziva: 0,23 kn/min

Zakonska regulativa

Po ovom pravilniku definicija za EE otpad je: 

 • otpadna električna i elektronička oprema uključujući sklopove i sastavne dijelove, koji nastaju u gospodarstvu (industriji, obrtu i slično)
 • EE otpad iz kućanstva – je otpadna električna i elektronička oprema nastala u kućanstvima ili u proizvodnim i /ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstva. 

Zapravo, EE otpad je sva električna i elektronička oprema određena za otpad. EE oprema po definiciji  obuhvaća sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima, kao i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog polja i namijenjena je korištenju pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju i ne uključuje ambalažu.

Oprema, alati ili uređaji koji ulaze u sustav odvojenog skupljanja EE otpada ima posebnu oznaku na sebi. Ta se oznaka sastoji od prekriženog spremnika za skupljanje otpada s kotačima.

Na proizvodima koji ulaze u sustav odvojenog skupljanja EE otpada ta je oznaka otisnuta vidljivo, jasno i neizbrisivo.

Propisi

 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, NN 130/05
 • Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (N.N. br.178/04 , 111/06 i 94/13)
 • Zakon o otpadu, NN 178/04, 111/06
 • Zakon o potvrđivanju Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, NN – Međunarodni ugovori 3/1994
 • Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, NN 50/05
 • Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom, NN 69/06, 17/07
 • Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom, NN 32/98
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom, NN 71/04
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom, NN 23/07
 • Pravilnik o odlagalištima u postupku donošenja
 • Pravilnik o vrstama otpada, NN 27/96
 • Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom, NN 123/97 i 112/01
 • Pravilnik o termičkoj obradi otpada 
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu, NN 97/05, 115/05
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama, NN 40/06
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima, NN 124/06
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima, NN 133/06
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima, NN 136/06
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09,  86/13 i 42/14)
 • Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (NN 20/13)
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (u postupku donošenja)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom, NN 120/04
 • Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada, NN 51/06
 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave, NN 59/06
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanja okoliša otpadom, NN 95/04
 • Odluka o uvjetima označavanja ambalaže, NN 155/05, 24/06, 28/06
 • Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koja se može koristiti u energetske svrhe u 2006., NN 64/06
 • Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koja se može koristiti u energetske svrhe u 2007., NN 37/07

Postoji još niz propisa koji na neki način, tj. indirektno, utječu ili reguliraju način gospodarenja otpadom kao što su, npr., Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/2003 – pročišćeni tekst,178/2004 i 178/2007), Zakon o kemikalijama (NN 150/05), Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 97/93, 151/03), itd.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske donijelo je 2007. godine Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09 , 156/09 i 86/13).

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (N.N. br.178/04 , 111/06 i 94/13)

Po ovom pravilniku definicija za EE otpad je: 

 • otpadna električna i elektronička oprema uključujući sklopove i sastavne dijelove, koji nastaju u gospodarstvu (industriji, obrtu i slično)
 • EE otpad iz kućanstva – je otpadna električna i elektronička oprema nastala u kućanstvima ili u proizvodnim i /ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstva.