centar za reciklažu elektroničkog otpada

072 606 062Cijena poziva: 0,23 kn/min

Gospodarenje EE otpadom

Gospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvatsku. Provedbena tijela na državnoj razini su Agencija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj gospodarenja električnim i elektroničkim otpadom je uspostaviti sustav odvojenog skupljanja, obrade i oporabe električnog i elektroničkog otpada.

Red prvenstva gospodarenja otpadom:

 •   sprječavanje nastanka otpada
 •   priprema za ponovnu uporabu
 •   recikliranje
 •   drugi postupci oporabe
 •   zbrinjavanje otpada

 

Sustav odvojenog sakupljanja otpada je nužan kako bi se smanjila količina otpada na odlagalištima, a ujedno izdvojila korisna sirovina iz otpadnih stvari koja je učestalo završavala na odlagalištima. Cilj je povećati količinu prikupljenog EE otpada (4 kg po stanovniku) kako bismo se približili europskom prosjeku  (12-16 kg po stanovniku). EE otpad treba biti obrađen na način kojim se sirovine dobivene iz obrađenog EE otpada ponovno mogu iskoristiti u proizvodnji u što većem omjeru. 

I –imanje    V –vrednovanje   O – odlaganje

4 R – reduce, remove, reuse, recycle 

Gospodarenje otpadom provodi se na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, a osobito kako bi se izbjeglo sljedeće:

 •   rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti,
 •   pojava neugode uzorkovane bukom i/ili mirisom
 •   štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa
 •   nastaje eksplozije ili požara

EE otpad se zbrinjava:

 • Postupkom renoviranja i ponovnom upotrebom uređaja
 • Postupkom recikliranja i ponovnom upotrebom materijala
 • Postupkom dozvoljenog i ispravnog odlaganja